Autonómiák hajnalhasadása

az autonómiák esélye a progresszívek és altright-populisták hullámverésében

Az európai polgári társadalomfejlődés egyik legfontosabb, sajátszerű hagyománya az autonómiák formálódása, vagyis elsősorban a tudomány, az egyetem, az egyház, a média és a helyi önkormányzatok szabadsága, önállósága. A huszadik század totalitariánus rendszereinek megtapasztalása méginkább megerősítette az egyetértést fontosságukról. Mostanára azonban visszaszorult az autonómia eszméje és gyakorlata, de nem váratlanul: fél évszázados ideológiai, politikai folyamatok vezettek ide.

Értelmezésem szerint az autonómiát övező konszenzust a hatvanas évek baloldali mozgalmainak egy része kezdte ideologikus, „demokratizáló” aktivizmusokkal gyengíteni. Ettől nem függetlenül vált divatos szellemi tényezővé tudományelméleti relativizmus, a posztmodern világértelemzés s a mindezekkel összefüggő szociálkonstruktivizmus. Ezek megkérdőjelezték a hagyományos autoritásokat, s így a rájuk épülő autonómiákat is. Napjainkra, az „ész cseleként” mindennek a kiteljesedését a nyugati kultúrkörben az ezredforduló után sikeressé vált jobboldali, minden ízében posztmodern altright hozta el, nem kis részben a sajtó túlhajtott pártosodásával és a közösségi média totális kommunikációs felületté válásával. Az autonómiák így leépítendő s jórészt leépített formákká váltak.

Mégis, az autonómia-ellenes radikalizmus kora éppen azért hívja elő a meritokrata és önjogú szerveződések újraépülése iránti igényt, mert megszenvedjük hiányuk következményeit. Jelen program ehhez igyekszik szakmai kérdésfelvetésekkel és ezek kommunikációjával is hozzájárulni.

Minderre kettős ösztönzéssel vállalkoztam: egyfelől elméleti tájékozódásom egyre inkább az ismeretelméleti/tudományfilozófiai realizmus, a racionalitás, valamint a szubszidiaritás és keresztény szabadság lutheri teológiája irányában mozog. Másfelől személyes feladatvállalásaimban is találkozom a problematikával: az egyetemi-tudományos világ, a média, az egyház és a helyi társadalom folyamatainak kulcskérdései számomra az autonómia eszméje és gyakorlata fogalmi keretében ragadhatók/oldhatók meg. 

Ennek jegyében mutatjuk be az egyes résztémákat a 2021. júniusi autonómia-hét öt alkalmán előadásokkal és korreferátumokkal, valamint az ezeket követő beszélgetésekkel.